wijzigingsdatum: 26 februari 2004
 
1. Algemene Ledenvergadering
1.1. Tenminste acht dagen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering en elke andere
ledenvergadering, worden de leden schriftelijk opgeroepen tot het bijwonen van de
vergadering. In deze oproep zullen de agendapunten worden vermeld.
 
2. Stemmingen
2.1. Alle leden hebben bij stemming elk één stem. Blanco stemmen en ongeldige
stemmen, zijn stemmen, die anders zijn uitgebracht dan vóór de stemming is
overeengekomen.
2.2. Een lid kan zich bij stemming door een ander lid laten vertegenwoordigen. Hiertoe
dient een schriftelijk volmacht voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij
de secretaris te worden ingediend. Ieder lid kan ten hoogste twee andere leden
vertegenwoordigen.
2.3. Alvorens een stemming over ontbinding van de vereniging wordt gehouden, wordt
aan de hand van de presentielijst en de bij de secretaris binnengekomen schriftelijk
volmachten voor stemmen bepaald of voldoende stemmen kunnen worden
uitgebracht voor een dergelijk besluit.
 
3. Verkiezing en samenstelling van het bestuur
3.1. Bij ontstentenis van de voorzitter en de waarnemend voorzitter kan één van de leden
van het bestuur als tweede waarnemend voorzitter optreden.
3.2. Jaarlijks treedt een deel van het bestuur af, volgens een te maken rooster, zoals
aangegeven in de statuten art. 7 lid 5. Hierbij dient de continuïteit van het bestuur zo
veel mogelijk te worden gewaarborgd.
3.3. Aftredende leden van het bestuur kunnen zich terstond herkiesbaar stellen.
3.4. Kandidaten voor een verkiezing van het bestuur worden door het bestuur, dan wel
door tenminste twee leden schriftelijk voorgedragen. De kandidaatstellingen dient
steeds voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris te worden
ingediend.
3.5. Kandidaten dienen zich ten overstaan van de algemene ledenvergadering bereid te
verklaren een eventueel benoeming te aanvaarden. Bij afwezigheid van de
kandidaten is een schriftelijk aan de secretaris afgegeven bereidverklaring voldoende.
Nederlandse Vereniging van Amateur Vliegtuigbouwers
 
4. Taken van het bestuur
4.1. Het bestuur verdeelt zijn taken onderling voor zover deze niet in de statuten zijn
vastgelegd. De taakverdeling wordt vastgelegd in de notulen van de
bestuursvergaderingen.
4.2. Een commissie als bedoelt in de Statuten art. 8 lid 1. rapporteert aan het daartoe
aangewezen bestuurslid.
 
5. Contributie
5.1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene
ledenvergadering.
5.2. De contributie voor leden die zich na de eerste maand van een kwartaal aanmelden,
bedraagt het aantal nog niet verstreken kwartalen maal een vierde deel van de
jaarlijkse contributie.
5.3. De NVAV kent juniorleden en seniorleden. Dit zijn de leden, die respectievelijk
jonger zijn dan 25 jaar of ouder dan 70 jaar. Er geldt voor deze leden een speciaal
lidmaatschapstarief, mits zij geen bouwproject onder handen hebben en dus geen
beroep doen op actieve ondersteuning vanuit de vereniging.
5.4. In zeer uitzonderlijke gevallen, dit ter beoordeling van het bestuur, kan incidenteel
van artikel 5.1 worden afgeweken en voor één of meer leden een lager
contributiebedrag worden vastgesteld. Bestuursleden en adviseurs, in de zin van
artikel 5. van de statuten, zijn gedurende hun ambtsperiode vrijgesteld van
contributie.
 
6. Vaste commissies Technische Zaken en Operationele Zaken
6.1. Leden van de commissies Technische Zaken en Operationele Zaken, die doorgaans
adviseurs worden genoemd, adviseren, ondersteunen en begeleiden een lid op zijn
verzoek bij alle zaken die verenigingsdoelen betreffen. Leden zijn hierbij minimaal
een vergoeding op basis van de gemaakte kilometers verschuldigd.
6.2. De commissies Technische Zaken en Operationele Zaken rapporteren aan het
daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid over projectvoortgang en
ontwikkelingen binnen de vereniging welke de aandacht van het bestuur verdienen.
6.3. Adviseurs worden door het bestuur aangezocht en voor periodes van minimaal twee
jaar aangesteld. De aanstelling kan worden beëindigd op verzoek van de adviseur zelf
of door een bestuurslid. Het bestuur stelt voor het einde van elk verenigingsjaar de
mutaties van adviseurs vast en informeert de betreffende adviseurs.
6.4. Een adviseur verricht zijn werk binnen het raamwerk van de statuten en
huishoudelijk reglement van de NVAV en overige van toepassing zijnde regels.
Nederlandse Vereniging van Amateur Vliegtuigbouwers
 
7. Verenigingsorgaan
7.1. Het verenigingsorgaan "Profiel" wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het
bestuur.
7.2. Het verenigingsorgaan verschijnt in principe tenminste zes maal per jaar.
7.3. Het verenigingsorgaan en het bulletin wordt verzonden aan de leden en aan andere
personen en/of instellingen, waarvoor het belangrijk is, dat zij middels deze publicatie
op de hoogte
worden gehouden van de activiteiten van de NVAV.
7.4 Alle mededelingen van bestuurszijde, ook die in het verenigingsorgaan of in het
bulletin worden gedaan, worden geacht ter kennis van de leden te zijn gebracht op
de derde dag na het verschijnen van het blad. Oproepen tot het bijwonen van de
ledenvergaderingen kunnen in bovengenoemde vorm als convocatie worden
beschouwd.
 
8. Projectenadministratie & Documentatiecentrum
8.1. De TZ projectenadministratie registreert de status van alle NVAV bouwprojecten,
inclusief kopieën van alle briefwisselingen en speciale documentatie over ieder
individueel project.
8.2. Het TZ documentatiecentrum verzamelt relevante instructies (AOL's, AD's etc.) voor
vliegtuigtypen welke bij de NVAV zijn of worden gebouwd.
8.3. Het TZ documentatiecentrum heeft abonnementen op relevante periodieken en
rapporteert over informatie, die van belang kan zijn voor bepaalde projecten
8.4. Het TZ documentatiecentrum is verantwoordelijk voor het beheer van boeken,
tijdschriften en overige documentatie in eigendam van de NVAV.
8.5. De functionarissen belast met de projectenadministratie en het documentatiecentra
rapporteren aan het bestuurslid belast met Technische Zaken.
Een overzicht van alle projecten en de bijbehorende eigenaren wordt bijgehouden in
de ledenadministratie. Alleen projecten uitgevoerd en/of eigendom van leden van de
NVAV kunnen als NVAV project gewaardeerd worden.
Een door de projectenadministratie uitgegeven projectnummer kan te allen tijde door
het NVAV bestuur worden ingetrokken. Dit kan ondermeer het geval zijn als een lid
bij de bouw en/of onderhoud van zijn project zaken doet of nalaat, die naar het
oordeel van het bestuur het belang van de NVAV of de amateurluchtvaartuigbouw in
diskrediet kunnen brengen.
Nederlandse Vereniging van Amateur Vliegtuigbouwers
-Huish-reglement.doc
 
9. Hangaar
9.1. Het bestuurslid belast met operationele zaken, behandelt namens het bestuur de
zaken over de Pionier Hangaar op vliegveld Lelystad. De NVAV bezit vier obligaties.
9.2. Een lid heeft in beginsel gedurende de invliegperiode van zijn project voorrang bij
het toewijzen van een stallingsplaats in de Pionier Hangar. Hierover wordt overlegd
met het bestuurslid dat is belast met Operationele Zaken. Het lid betaalt het
geldende stallingtarief.
 
10. Declaraties
10.1. Adviseurs van de commissies Technische Zaken en Operationele Zaken declareren
de gemaakte reiskosten tegen een redelijke km vergoeding bij de bouwer van het
betreffende project. In geval van twijfel kan het ANWB-tarief worden gehanteerd.
10.2. Leden van de overige commissies declareren bij de penningmeester, na accorderen
door het daartoe aangewezen bestuurslid, de gemaakte reis- en ander kosten ten
behoeve van de NVAV.
10.3. Bestuursleden declareren bij de penningmeester reiskosten voor
bestuursvergaderingen e.d. tegen de in het bestuur overeengekomen km-vergoeding
en andere kosten gemaakt ten behoeve van de NVAV.
 
11. KNVvL
11.1 De NVAV is als buitengewoon lid aangesloten bij de KNVvL en heeft daarmee
toegang tot internationaal overleg aangaande amateurvliegtuigbouw.
 
12. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement
12.1. Het huishoudelijk Reglement kan slechts worden gewijzigd, of voor een deel buiten
werking worden gesteld, door de algemene ledenvergadering. Voor dergelijke
wijzigingen is een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.
 
13. Verstrekking van Statuten en Huishoudelijk Reglement
13.1. Alle leden ontvangen bij toetreding tot de vereniging kosteloos een exemplaar van de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 
14. Slotbepaling
14.1. In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur
van devereniging.
 
Eemnes, 26 februari 2004
 

Afdrukken E-mail