Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Algemeen

Projectregistratie.

Als lid van de NVAV kunt u uw project laten registreren als NVAV project. Hiertoe kunt u een verzoek indienen bij de projectenadministratie. Zodra u het aanvraagformulier volledig ingevuld retour hebt gezonden, neemt een lid van de commissie technische zaken (TZ lid) in uw regio binnen ca. 14 dagen contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens het bezoek van het TZ lid ontvangt u informatie over een groot aantal zaken die voor een beheerst en veilig bouwtraject van belang zijn. Tevens neemt het TZ lid een aantal zaken met u door, die met betrekking tot de regelgeving van belang zijn. Indien het TZ lid bij zijn eerste bezoek de indruk heeft gekregen, dat de aspirant bouwer met de hem ter beschikking staande kennis en hulpmiddelen in staat moet zijn het gekozen project tot een goed einde te brengen, wordt een NVAV projectnummer afgegeven.

Omdat de NVAV er naar streeft de veiligheid van zelfbouwvliegtuigen op een hoog niveau te houden, heeft de vereniging het recht een afgegeven projectnummer weer in te trekken, indien onverhoopt blijkt dat de bouwer niet in staat is een bepaald kwaliteitsniveau te handhaven.

Bouwlocatie

Ten einde de outillage en het project te beschermen tegen weersinvloeden, stof, vocht en ongewenste temperaturen en een goede uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen, moet de bouwer beschikken over: werk- en opslagruimte voor het uitvoeren van de werkzaamheden en de opslag van de materialen en halffabrikaten. Voldoende gereedschappen en waar nodig machines van een goede kwaliteit. Een doelmatige verlichting en, indien nodig, een doelmatige regeling van de temperatuur en bewaking van de vochtigheidsgraad. (vooral belangrijk bij het verwerken van kunststoffen !) Voldoende kennis en handvaardigheid met in acht name van het ontwerp en de beschikbare faciliteiten. Materialen overeenkomstig de voorschriften van de ontwerper, resp. in overeenstemming met de door de IL&T gegeven aanvullende voorschriften. Een duidelijk en volledig pakket tekeningen en instructies m.b.t. de bouw.

Administratietijdens de bouw

Hoewel in de regelgeving geen specifieke voorschriften zijn vermeld over het voeren van een administratie tijdens de bouw, wordt de bouwer ten sterkste aangeraden tijdens de bouw een beknopt logboek bij te houden. In dit logboek wordt melding gemaakt van belangrijke handelingen tijdens de bouw, wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke ontwerp, ondervonden problemen en vastgestelde afwijkingen. Indien gewerkt wordt volgens een door de ontwerper meegeleverd handboek, verdient het de aanbeveling in het logboek verwijzingen op te nemen naar dit handboek. Tevens wordt nadrukkelijk geadviseerd foto's (met datum vermelding) te maken van die onderdelen die na het sluiten of verlijmen niet meer uitwendig op hun kwaliteit beoordeeld kunnen worden. In de praktijk blijkt, dat het zinvol is bepaalde belangrijke inspectie-momenten tijdens de bouw op een gestructureerde wijze vast te leggen. De NVAV gebruikt hiervoor al vele jaren zgn. bouwinspectieschema's. Een voorbeeld van een bouwinspectieschema (BIS) kunt u downloaden. Het voeren van een bouwadministratie biedt u later de volgende voordelen: U kunt in een later stadium van de bouw weer eens wat terugvinden. Een goede bouwdocumentatie is zeer waardevol bij een mogelijke latere verkoop van het project. U kunt ermee de kwaliteit van uw project onderbouwen! Steeds vaker heeft de verzekering interesse voor de bouwdocumentatie indien u onverhoopt betrokken raakt bij een ongeval. Last but not least: u heeft bij de aanvraag van uw BvL bepaalde informatie nodig. Hoewel de tijd besteed aan uw administratie dus goed bestede tijd is, dient u in ieder geval het volgende te administreren of te bewaren: Facturen en eventuele invoerdocumenten  van uw project en de belangrijkste uitrustingsstukken. Certificaten, documenten of rekeningen van aangeschafte materialen of uitrustingsstukken. Op verzoek van IL&T dient u de geschiktheid van materialen te kunnen aantonen! Serienummers en andere gegevens van spullen, die u inbouwt en waar u later slecht meer bij kunt komen. Voor de BvL aanvraag hebt u ze namelijk vaak weer nodig! Alle documentatie en toestemmingen, die betrekking hebben op doorgevoerde 'major' wijzigingen. Tenslotte zult u tijdens de bouw te maken krijgen met belangrijke en officiele publicaties, die betrekking hebben op uw project. Veelal betreft het hier service bulletins van de ontwerper of kitfabrikant. Ook kunt u te maken krijgen met Airworthiness Directives door de FAA (Federal Aviaton Authority) uitgegeven of Onderhoud Aanwijzingen Luchtvaart (OAL’s) door IL&T uitgegeven. Zowel AD's als OAL's hebben over het algemeen alleen betrekking op gecertificeerde spullen als motoren en propellers. In alle gevallen dient u dit, mede in het belang van uw eigen veiligheid, ter harte te nemen. Voor zover het verplichte wijzigingen of controles betreft, moet u die natuurlijk uitvoeren en hiervan op de juiste wijze aantekeningen maken. Bij de BvL aanvraag dient u een verklaring te overleggen, dat u de zaken conform de AD's en OAL's hebt geregeld.