Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Verslag overleg ILenT 29 januari 2021

Op 29 januari j.l. heeft de NVAV vergaderd met de ILenT via een online sessie. 

Wat is de juridische status van de toelichting (op de nieuwe regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen)? 
Volgens de NVAV staan er onjuiste begrippen in en zijn er tegenstrijdigheden.
IlenT: de tekst van de wet is leidend. Voor uitleg kun je kijken naar de toelichting. Er is bijna geen wetgeving die na publicatie geen correctie kent. Onduidelijkheden kunnen worden aangekaart bij de beleidsdirectie/DGLM voor eventuele aanpassing van de wet. 

Wat is de motivatie achter het verbod van oefenvluchten op je eigen amateurbouw toestel? 
Het gaat hier om de twee-jaarlijkse oefenvlucht i.v.m. het verlengen van het brevet. 
ILenT deelt mee dat deze vluchten weldegelijk zijn toegestaan op een amateurbouw toestel. Bij problemen met bijvoorbeeld toezichthouders in het veld of met luchtvaartpolitie: doorschakelen naar ILenT.

Aanmelding nieuwe projecten.
In wet staat dat je een project moet aanmelden voor aanvang en dat je goedkeuring moet verkrijgen voor het type. Desondanks is er geen mogelijkheid om een nieuw project bij ILenT aan te melden. Men vindt dat niet noodzakelijk en het lijkt erop dat de type goedkeuring en de aanmelding hier met elkaar vermengd wordt. Op dit punt lijkt nader overleg noodzakelijk.

Mede-ondertekenen BvL verlenging door deskundigen.
Wat verwacht ILenT van dit soort medeondertekening? Aan de globale inspectie worden geen eisen gesteld: het is de indruk die men heeft van een vliegtuig, wat is er het afgelopen jaar met het vliegtuig gebeurd en hoe is dit opgelost. Men laat het aan de bouwer en de mede-ondertekenaar over hoe men dit organiseert.
Het is voor onze drie formele NVAV-inspecteurs veel werk en NVAV zoekt daarom naar een manier om ook niet gebrevetteerde maar wel deskundige personen zoals bouw-adviseurs als geautoriseerde deskundige aan te stellen. ILenT is daar niet voor omdat dat zou leiden tot een verplichte winkelnering bij de NVAV.  We zijn het daar niet mee eens en zullen dit punt op de agenda houden.

Hoe moeten we het verbod op import interpreteren? In de gecertificeerde wereld doet een deskundige een importkeuring, kan dat bij amateurbouw ook? 
Dit onderwerp is eerder besproken en ook nu komt ILenT met een onbevredigend antwoord.
Men haalt aanbevelingen gedaan door Onderzoekraad Voor Veiligheid (OVV). Wij vinden dat in de aangehaalde onderzoeken geen aanknopingspunten te vinden voor het invoeren van een importverbod.

51% regel. 
Er is gesproken over de 51% regel. De NVAV is er niet van overtuigd dat hier in alle gevallen aan wordt voldaan. In tegenstelling tot sommige landen is in de Nederlandse regeling geen mogelijkheid opgenomen voor de diverse vormen van bouwondersteuning zoals “built-assist” en “two-weeks-to-taxi”. Aangezien er een behoefte bestaat aan kortere bouwtijd van kits, is er een risico dat commerciële partijen diensten gaan aanbieden die in strijd zijn met de 51% regel. Een verklaring achteraf van de bouwer dat aan de 51% regel heeft voldaan is voor ILenT voldoende. Men heeft geen behoefte hierop toezicht te houden.   

Doorverkoop van reeds gestarte projecten.
Het komt regelmatig voor dat een project gestaakt wordt en dan in de verkoop gaat. De NVAV doet dan onderzoek of het kwalitatief zinnig is om met het project verder te gaan. Volgens de ILenT moet ook hier worden voldaan aan de 51% regeling en dan zijn er verder geen problemen. 

Tijdens deze vergadering is ook gesproken over de nieuwe interpretatie van ILenT over het verkopen van een afgebouwd toestellen. Volgens hen zou het niet meer mogelijk zijn het vliegtuig te verkopen. Na interventie van de NVAV heeft ILenT besloten deze interpretatie op te schorten. We hebben daarover reeds uitgebreid gecommuniceerd.

Gelijkstelling geluidscertificaat. 
ILenT kan op basis van een geluidsmeting van een vliegtuig een geluidscertificaat afgeven voor een ander vliegtuig indien dat andere vliegtuig dezelfde configuratie heeft als het gemeten toestel. Tot nu toe was het gebruikelijk dat het ANMI een schouw uitvoerde om vast te stellen dat het aanvragende toestel dezelfde configuratie heeft als het gemeten toestel. Recentelijk heeft ILenT in meerdere gevallen een certificaat afgegeven zonder ANMI daarbij te betrekken en dus zonder het uitvoeren van een schouw. NVAV vindt het in ieders belang dat alle gelijkstellingen via het ANMI lopen. ILenT stelt echter dat een gelijkstelling op basis van uitsluitend ingediende documenten volgens de wet volstaat en dat zo’n uitgifte niet geweigerd kan worden. 

Eindinspecties. 
De NVAV begeleidt de gehele bouw van toestellen en kan instaan voor de kwaliteit welke niet altijd van buiten zichtbaar is. Er zijn meerdere situaties bekend dat een amateurbouw vliegtuig naar onze mening niet veilig is gebouwd. Dit vliegtuig wordt dan afgekeurd, bijvoorbeeld vanwege ongeoorloofde aanpassingen in de constructie.  Vervolgens stapt men naar een GWK die geen inzicht heeft in de bouw van het vliegtuig, niet op de hoogte is van de tekortkomingen en alsnog een goedkeuring afgeeft. NVAV vindt dit problematisch en vraagt om een oplossing. Volgens ILenT zou zo’n geval bij het ABL (Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen) gemeld kunnen worden, maar de NVAV vindt zo’n stap onwenselijk en blijft hierover in gesprek met ILenT

Historische vliegtuigen.
Er is gesproken over historische vliegtuigen en restauraties. Aangezien er nog veel onduidelijkheden bestaan, is het advies om per geval navraag te doen bij ILenT, het liefst vóór de aanvang van het project.    

Register. 
Het luchtvaartregister wordt weer gepubliceerd: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de eigenaren en vertegenwoordigers (geen BSN). Dit is bijzondere wetgeving die boven de privacywetgeving van Europa staat. Het is nog niet duidelijk wanneer één en ander online gaat, het is technisch klaar. Voor het online gaan, zullen de eigenaren op de hoogte gesteld worden. Het zal waarschijnlijk een zoekfunctie worden, bijvoorbeeld op PH registratie. De luchthavens krijgen de NAW-gegevens van de eigenaren/vertegenwoordigers van een vliegtuig (geen telefoonnummers of email adressen etc.).